Strona główna arrow ARCHIWUM arrow ZAMKNIĘCIE ROKU WIARY W NASZEJ PARAFII
Image
ZAMKNIĘCIE ROKU WIARY W NASZEJ PARAFII Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Eucharystia z obrzędem zamknięcia Roku Wiary

24 listopad 2013 rok godzina 9.30

 

WPROWADZENIE 

1. W czasie procesji wejścia, która powinna iść dłuższą drogą, śpiew pieśni do Ducha Świętego: Przybądź Duchu Stworzycielu ( wszystkie zwrotki ) 

2. Po pozdrowieniu kapłana komentarz: 

Komentarz: Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może wyznać, że Jezus Chrystusem jest Panem i Bogiem, że jest naszym Zbawicielem i Królem wszechświata. Duch Święty był naszym wewnętrznym Przewodnikiem na drogach kończącego się roku liturgicznego i On sprawiał, że nasza wiara wzrastała. Dziś, zamykając Rok Wiary w jedności z Ojcem Świętym, biskupami  i całym Kościołem dziękujemy Bogu za ten szczególny czas. Składamy na ołtarzu Pana owoce naszych wysiłków i zawierzamy Mu wszystko przez ręce Maryi, Tej, która nam przewodzi w wierze i z nami wędruje po drogach tego świata, aż do pełnego udziału w Królestwie Jej Syna. U progu tej Eucharystii chcemy także przeprosić Boga za wszelkie zaniedbania i grzechy, szczególnie te, które miały charakter niedowierzania lub braku konsekwencji w wierze. Wyraźmy więc naszą skruchę i przyjmijmy znak pokropienia wodą święconą. Prośmy Boga, aby pobłogosławił wodę i obmył nas z grzechów. 

3. Chwila ciszy. 

Kapłan: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego, prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

4. Kapłan bierze kropidło i kropi zgromadzonych wiernych. W tym czasie wykonuje się śpiew: Com przyrzekł Bogu...  Po powrocie kapłan trzymając ręce złożone mówi: 

Niech Bóg wszechmogący oczyści nas z grzechów i spraw, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej Ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. 

5. Zapowiedź intencji mszalnej i śpiew: Chwała na wysokości Bogu 

6. PO HOMILII: 

Komentarz: Pozostańmy teraz w dłuższej chwili ciszy. Pomyślmy o wszystkich przeżyciach Roku Wiary i o tym, że za chwilę, na zakończenie tego czasu mamy uroczyście wyznać, że wierzymy i w co wierzymy. 

dłuższa chwila ciszy. 

7. OBRZĘD REDDITIO SYMBOLI 

Przewodniczący liturgii zwraca się do zgromadzonych tymi lub podobnymi słowami: 

Drodzy bracia i siostry! 

Gdy Rok Wiary się rozpoczynał, biskupi i kapłani wyznali wobec nas wiarę Kościoła, a tym samym przekazali ją nam na nowo. Myśmy ją przyjęli jako wielki skarb naszego życia i podjęliśmy trud, aby tę wiarę lepiej poznać, z większym zaangażowaniem ją celebrować, gorliwiej nią żyć i nieustannie wyrażać ją w modlitwie. Dziś, na zakończenie tego błogosławionego czasu, jesteśmy zaproszeni, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę wyznać wobec kapłana, przedstawiciela Kościoła. Wyznajemy ją ustami, ale jest ona głęboko wypisana w sercu i przeżywana jako prawdziwe zjednoczenie z Bogiem. 

Komentarz: Zanim złożymy to uroczyste wyznanie wiary, przeżyjemy kilka znaków. Najpierw dokonane zostanie zasłonięcie tekstu Credo, który został powieszony w naszym kościele. Z naszych oczu znika zapis dwunastu artykułów wiary, abyśmy tym bardziej pamiętali, że każdy z nich ma być odciśnięty na naszym sercu. 

Kapłan lub wyznaczeni posługujący podchodząc do tablicy z tekstem Składu Apostolskiego, umieszczonego na ścianie kościoła i zasłaniają go. Następnie kapłan (lub komentator) zwraca uwagę na drugi znak, jeśli jest on przewidziany. 

Komentarz: Nasi przedstawiciele zapalą teraz  od paschału świece. Niech one przypominają nam o świetle wiary, które płonie w naszych umysłach  i sercach. 

Następuje zapalenie świec, które wierni trzymają w dłoniach. 

Komentarz: Wpatrując się w płonący paschał oraz płonące w dłoniach naszych przedstawicieli świece, wyznajmy naszą wiarę:  Wierzę w jednego Boga... 

Wspólnota składa wyznanie wiary wobec kapłana. Kapłan słucha tego wyznania i w ten sposób je przyjmuje, a następnie odmawia modlitwę w intencji zgromadzonych:

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na swoje dzieci, które uroczyście wyznały wiarę, otrzymaną na chrzcie świętym i umocnioną w Roku Wiary. Niech strzegą tego bezcennego skarbu ze wszystkich swoich sił, a każda z prawd objawionych niech będzie głęboko wypisana w ich sercu. Napełnij ich swoim Duchem, aby radując się darem wiary, umieli dawać o niej świadectwo w całym swoim życiu. Niech ich wiara owocuje miłością i doprowadzi ich do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, jedynym Panem i Królem Wszechświata. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

8. MODLITWA POWSZECHNA 

Wstęp: Chrystusowi, Królowi Wszechświata, z wiarą przedstawmy nasze prośmy. 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie niósł ludziom światło wiary, przekazane mu przez Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. 

2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby ich wiara była oparciem dla wiary ludu Bożego wędrującego po zawiłych ścieżkach współczesnego świata. 

3. Módlmy się za kraje, w których ludzie są prześladowani z powodu ich wiary, aby Bóg odmienił serca prześladowców i uzdolnił ich do życia z innymi we wzajemnym szacunku i współpracy. 

4. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby powtarzając wyznanie: Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam, każdego dnia doświadczały obecności Chrystusa w ich życiu. 

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (szczególnie N.), aby wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, która ożywiała ich za życia ziemskiego, doprowadziła ich do pełnej jedności z Bogiem w Jego królestwie. 

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy ubogaceni przeżyciem Roku Wiary, gorliwiej trwali na modlitwie, chętniej uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii i odważniej świadczyli o Chrystusie wobec ludzi. 

Modlitwa: Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, okaż łaskawość Twoim dzieciom i spraw, aby otrzymane od Ciebie dary, nieustannie przemieniały nasze życie i jednoczyły nas z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

9. PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW OFIARNYCH:

Cóż Ci, Jezu damy... 2 albo 3 zwrotki

10 . PIEŚNI NA KOMUNIĘ ŚW.:

- Ja wiem w kogo ja wierzę 3 zwr

- Przykazanie nowe daję wam ( jeśli będzie trzeba, to wszystkie zwrotki) 

11. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Komentarz: Bóg jest godzien, aby Go uwielbiać i adorować. Jemu należy się chwała i cześć, i wdzięczność, i miłość. Dziś śpiewamy Te Deum, by uwielbić Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, a z Nim, w jedności Ducha Świętego, uwielbić Ojca. Śpiewamy Te Deum, by dziękować za łaski Roku Wiary, który się kończy. Wraz z całym Kościołem wołajmy: Ciebie, Boże wielbimy. 

Śpiew: Ciebie, Boże wielbimy 2 zwr. 

12. ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW. 

Komentarz: Na zakończenie Mszy Św. odmówmy wspólnie w postawie klęczącej Akt zawierzenia świata Najświętszemu Sercu Jezusa. Dziś za odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny, jeśli się spełni zwykłe warunki zyskania odpustu. 

Kaplan: Panie Jezu, Królu królów i Panie panujących, Władco czasu  i wieczności. Klękamy przed Tobą w dniu, w którym Kościół przeżywa ostatnią niedzielę roku liturgicznego i kończy błogosławiony czas Roku Wiary. Pragniemy śpiewać Ci pieśń dziękczynienia i uwielbienia za niezwykłe dary, jakimi nas ubogaciłeś, a szczególnie za dar wiary, dzięki któremu jesteśmy przy Tobie i jednoczymy się z Tobą w Komunii Świętej. Tobie zawierzamy owoce Roku Wiary. 

L1: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. 

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. 

L2: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi  i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. 

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. 

L3: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: 

W: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. 

Śpiew: Chrystus Królem... 3x

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2019 swpawel.rudasl.wiara.pl :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.